Garantija


1. Visām precēm, kuras atrodas interneta veikala www.iDrone.lv realizācijā, ražotājs piedāvā garantiju.
2. Atkarībā no produkta kategorijas un ražotāja noteiktais garantijas termiņš var atšķirties. Lai saņemtu informāciju par preces garantijas termiņu ir nepieciešams sazināties ar mums pa telefonu, kas norādīts interneta resursā www.iDrone.lv, vai paskatīties izvēlētā produkta aprakstu.
3. Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem par preču garantiju, pircējs ir tiesīgs 24 mēnešu laikā kopš preces iegādes iesniegt atbilstošu iesniegumu par to, ka prece, kas iegādāta interneta veikalā neatbilst prasībām, kas atspoguļotas līgumā. Pretenzijas par preču neatbilstību tiek izskatītas gadījumos, kad prece tika izmantota tās paredzētajam mērķim.
4. Izņēmuma kārtā ražotāja produkcijas garantija darbojas arī juridiskām personām, kuras neattiecas uz patērētājiem.
5. Lai saglabātu ražotāja piedāvāto garantiju ir nepieciešams uzrādīt sekojošos dokumentus:
5.1. čeku vai kvīti, vai pavadzīmi u.tml., tas ir, jebkuru dokumentu, kas apliecina preces iegādi;
5.2. garantijas kvīti, tajā gadījumā, kad ražotājs to ir iekļāvis preces komplektācijā;
5.3. informāciju par servisu centriem, kuri ir sertificēti tādu darbu veikšanā (tā ir iekļauta garantijas kvītī, kas ir iekļauta preces komplektācijā), vai to var iegūt sazinoties ar preces ražotāju vai izplatītāju, sazinoties ar viņiem, izmantojot norādīto kontaktinformāciju.
6. Garantija neattiecas uz papildus aksesuāriem, kas tiek realizēti kopā ar preci, tas ir, barošanas elementiem un citiem aksesuāriem, kuru tehniskie parametri ir ierobežoti.
7. Gadījumi, kuros ražotāja garantija nedarbojas:
7.1. gadījumos, kad prece tiek bojāta patērētāja vai pircēja dēļ;
7.2. gadījumos, kad tiek konstatēts, ka produkta garantijas plombas ir bojātas;
7.3. gadījumos, kad tiek konstatēts, ka, preces lietošanas laikā, prece tika lietota neparedzētam mērķim vai tika izmantota neievērojot preces instrukciju;
7.4. gadījumos, kad prece ir kļuvusi nelietojama lietotāja vainas dēļ (piemēram, prece ir saskrāpēta, konstrukcijai ir bojājuma pazīmes, ekrānam ir plaisas, precei neparedzētajās vietās ir piekļuvis ūdens vai preces aprūpes laikā tika izmantoti tam neparedzēti līdzekļi kā arī citas nepareizas darbības, kas izraisa preces bojājumus);
7.5. gadījumos, kad produkcija tika bojāta ekspluatācijas rezultātā ražotāja uzstādītu telekomunikāciju vai kabeļa vadu dēļ, kas ir saistīts ar straujām temperatūras maiņām, citu ārējo faktoru ietekmes dēļ, ieskaitot saimnieciskos faktorus;
7.6. gadījumos, kad precei tiek konstatētas remonta pazīmes, kas tika veiktas ārpus apkalpes centriem;
7.7. gadījumos, kad tiek dabiski nolietots jebkurš komplektācijas elements;
7.8. gadījumos, kad patērētājs izmantoja nestandarta strāvas padevi, rezerves daļas, citus piederumus, kā arī palīgmateriālus, kurus ražotājs nav sertificējis, lai tos izmantotu šajā izstrādājumā, kā rezultātā produkts tika bojāts;
7.9. garantijas saistības neattiecas uz papildus piederumiem, kas tiek pārdoti kopā ar izstrādājumu, uz baterijām, citiem piederumiem, kuru tehniskie parametri ir ierobežoti;
7.10. ja preces patērētājs preci izmantojis profesionāliem nolūkiem, kā arī ražošanas nolūkiem, tomēr, ņemot vērā preces tehniskās īpašības, tā nav paredzēta šādai izmantošanai;
7.11. pie nepiemērotas preces transportēšanas.
8. Veicot preces garantijas remontu, pēc abpusējās piegādes adreses vienošanās, tā tiek piegādāta patērētajam. Šī pakalpojuma izmaksa ir 7 eiro.
9. Pirms prece tiek nodota remontam, ir nepieciešams pārbaudīt Jūsu datus, gadījumā, ja produkts bija tam paredzēts. Garantijas centri negarantē personas datu saglabāšanu.
10. Ja precei tiek konstatēti bojājumi, tad, lai miermīlīgi atrisinātu radušos problēmu, nepieciešams sazināties pa kontakt-telefonu, kas norādīts sadaļā “kontakti”, ar interneta veikalu www.iDrone.lv.
11. Gadījumos, kad garantijas termiņš ir beidzies vai tas vairs nedarbojas uz iegādātām precēm, un patērētājs nevēlas par personīgiem līdzekļiem veikt preces remontu viņa pienākumos ietilpst samaksa par viņam sniegtajiem diagnostikas pakalpojumiem, pēc tā garantijas centrs sniedz patērētājam slēdzienu par preces brāķi. Gadījumā, kad patērētājs piekrīt apmaksātam preces remontam, nauda par diagnostiku netiek pieprasīta.
Strīdu izskata Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Garantijas pieprasījumu izskatīšanas kārtība

Lūdzam iesniegt iesniegumu elektroniski, nosūtot uz elektronisko e-pasta adresi info@idrone.lv vai rakstveidā, nosūtot uz adresi Liepāja, Siļķu iela 3-33, LV-3405, norādot:


  • vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
  • iesnieguma iesniegšanas iemeslu;
  • iesnieguma iesniegšanas datumu;
  • strīda būtību, pieprasījumus un to pamatojumus.

Iesniegums tiks izskatīts 14 darba dienu laikā no saņemšanas brīža.
Pēc tam mēs informēsim Jūs par tālākām darbībā izmantojot norādīto telefona numuru vai e-pasta adresi.